Ранна идентификация на рискове от трафик на хора

Трафикът на хора с цел сексуална експлоатация е престъпление, което продължава да засяга милиони хора по целия свят, като експлоатира най-уязвимите и ги лишава от основните им човешки права. Тази нелегална търговия включва набиране, транспортиране и експлоатация на лица чрез сила, измама или принуда с цел сексуална експлоатация. Ранното идентифициране на жертвите и намесата са от решаващо значение.

Чрез повишаване на обществената осведоменост и снабдяване на хората с познания за разпознаване на ранните признаци на сексуален трафик на хора можем потенциално да се спасят човешки животи и да се прекъснат операциите на тези престъпни мрежи. От съществено значение е да обединим усилията си в борбата с този широко разпространен проблем и да осигурим подкрепа на засегнатите. Трафика на хора протича в три фази – набиране, транспортиране и експлоатация.

 
Банер Кабинет Дъга – 728×90
 

Какви са действията, които се асоциират с трафика на хора?

 • набиране; транспортиране; прехвърляне; укриването или приемане на хора

Какви са средствата, с които трафикантите си служат?

 • чрез използване на принуда или чрез въвеждане на лицето в заблуждение; чрез отвличане или противозаконно лишаване от свобода; чрез използване състояние на зависимост;
  чрез злоупотреба с власт; чрез обещаване, даване или получаване на облаги

Какви са крайните цели на трафика на хора?

 • Експлоатация: сексуална, трудова, просия, принудително подчинение; с цел продажба на новородени; с цел отнемане на телесен орган, тъкан, клетка или телесна течност

Фондация Дигнита, които превръщат борбата с трафика на хора и подкрепа на жертвите за своя мисия, споделят, че има няколко релевантни фактора, които поставят лица от ЛГБТИ+ общността в опасност от трафикиране. Факторите на уязвимост могат да бъдат:

 • Липса на подкрепяща среда
 • Дискриминация, маргинализация
 • Финансови затруднения
 • Предишен опит с насилие

В България невидимите рискови групи, които са уязвими към трафик с цел сексуална експлоатация са хората от малцинствата, като едни от най-уязвимите са транс хората, които предлагат сексуални услуги на улицата. Около 80% от жертвите в България са жени.

Къде може да сигнализираме?

 • При спешни случаи – телефон 112
 • При признаци на трафик– НКБТХ тел. 02 807 80 50
 • Националната линия за борба с трафика на хора. тел: 0800 20 100
 • Фондация „Дигнита“. тел: 0887  081 473

Този материал е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от фондация GLAS и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.

www.activecitizensfund.bg