1. Материалите в proud.bg, които не са обект на авторско право, са лицензирани чрез Creative Commons. Употребата им трябва да става по правилата определени от споразумението.

2. Всички материали в proud.bg представят личното мнение и предпочитания на авторите им.

3. Всички снимки в proud.bg се използват със знанието и разрешението на техните автори.

4. Видео съдържанието в proud.bg е обект на авторско и сродните му права. proud.bg не е носител на тези права, освен ако това не е упоменато допълнително.

5. Видеоклиповете в proud.bg се хостват в youtube.com и vimeo.com и proud.bg не носи отговорност за тях и съдържанието на съответните външни сайтове. Всяка отговорност следва да се търси от лицата или организациите качили тези видеа в youtube.com и vimeo.com

6. proud.bg използва външни услуги, като soundcloud.com, youtube.com, vimeo.com, twitter.com, facebook.com, myspace.com, tumblr.com и други, изцяло според правилата и условията за ползване на съответната услуга и поддържа профилите си в тези сайтове изцяло съобразено с техните изисквания.

7. Логото, дизайна, иконите и всеки друг елемент от сайта, различен от съдържанието му са запазени марки на proud.bg и не подлежат на каквато й да е употреба извън него или на претенции от страна на други лица. Всички лога, банери и бранд материали използвани във външни сайтове са собственост на proud.bg и се използват според условията и изискванията на съответния уебсайт.

8. Ако сте правоносител на каквото и да е произведение, обект на авторско или сродните му права, и желаете то да бъде премахнато от proud.bg, може да се свържете с нас на e-mail: editor@proud.bg