Хомофобията и трансфобията, с които се сблъскват куиър секс работници

ЛГБТИ+ хората често са обект на целенасочена хомофобия и трансфобия на всички нива – включително правна, политическа и социална. За секс работници, които са част от общността, дискриминацията по признак сексуална ориентация и полова идентичност допълва и засилва дискриминацията, която те изпитват като сексуални работници. Двойната идентичност на ЛГБТИ+ секс работниците има потенциала да маргинализира още повече лицата и да ги направи по-уязвими към повишени нива на насилие, нарушения на човешките права и намален достъп до услуги, включително правни.

Криминализиране на сексуалните услуги срещу заплащане и ЛГБТИ+ общността – въздействие на двойната дискриминация

 
Банер Кабинет Дъга – 728×90
 

Криминализирането на клиентите на лицата, предоставящи сексуални услуги, оказва дълбоко отрицателно въздействие върху безопасността на лицата, предоставящи сексуални услуги, като често те са с повишен риск от насилие – включително принуждаване да правят секс без защита. Превенцията на ХИВ е допълнително компрометирана в условията на криминализация. В световен мащаб много държави използват притежанието на презервативи като доказателство за извършване на сексуална работа при наказателно преследване, а агресивната полицейска дейност затруднява договарянето на използването на презервативи с клиентите. Проучване от 2014, публикувано в The Lancet, стига до заключението, че 33-46%от ХИВ-инфекциите могат да бъдат предотвратени през следващото десетилетие, ако сексуалните услуги бъдат декриминализирани.

Хомосексуалността е криминализиран в 64 държави, като наказанията включват доживотен затвор и смъртно наказание. В държави като Русия се забранява дори „популяризирането“ и представянето на ЛГБТИ+ общности, идентичности и теми.

В държави като Обединеното кралство и някои щати в САЩ и Австралия се допуска т. нар. „гей паника“ при самозащита, при която извършителите могат да поискат намаляване на присъдата, когато жертвата на определени престъпления е гей, въз основа на предполагаем страх от „нежелани действия„. В някои региони изнасилванията и принудителните бракове също са често срещани за лесбийките. Налице са и други нарушения на човешките права на транс хората – много държави не признават по закон предпочитаните полови идентичности, отказват на транс хората равни права и криминализират поведението, което не съответства на биологичният им пол.

Преследване на секс работниците от ЛГБТИ+ общността

Служителите на правоприлагащите органи в много райони на света преследват и тормозят ЛГБТИ+ секс работниците, което ги излага на още по-голям риск от лишаване от свобода, изнасилване и насилие от страна на службите. Двойната криминализация на секс работниците и ЛГБТИ+ хората създава все повече и повече пречки пред живота и здравето им.

Достъп до здравни грижи

Сексуалните работници от ЛГБТИ+ общността съобщават, че се сблъскват с дискриминация, унижение и отказ за предоставяне на услуги от страна на здравните работници въз основа на тяхната сексуална ориентация, полова идентичност, сексуална работа или комбинация от фактори. Това допълнително ограничава достъпа им до основни здравни услуги, включително услуги за превенция и лечение на ХИВ, услуги за сексуално и репродуктивно здраве и здравни услуги за промяна на пола, което ги излага на допълнителен риск от насилие.

Уязвимост към насилие

Насилието е ендемичен социален проблем и проблем на общественото здраве за ЛГБТИ+ секс работниците. Насилието засяга почти всички аспекти на тяхното здраве и пълноценното упражняване на техните законови и човешки права. Връзката между насилието и ХИВ е добре установена – насилието увеличава уязвимостта към ХИВ, като ограничава възможността за водене на преговори за безопасен секс и за достъп до здравни и други важни услуги поради страх от репресии, дискриминация и отказ на услуги. Насилието се извършва от различни участници.

Социални, културни и религиозни бариери, които оказват влияние върху ЛГБТИ+ секс работниците.

Социалните, културните, политическите и религиозните възгледи, поддържани от липсата на образование, толерантност и осведоменост, също оказват влияние върху нарушенията на човешките права, с които се сблъскват ЛГБТИ+ секс работниците.

Дискриминация в рамките на общността

Хомофобията и трансфобията често се проявяват като отхвърляне от страна на семейството, трудности при намирането на работа и бедност. В резултат на това ЛГБТИ+ хората често се занимават със секс услуги, за да се издържат, а също и за да избегнат физическо насилие от страна на семейството и приятелите си. ЛГБТИ+ секс работниците са изправени пред физическо и психологическо насилие от страна на по-широкото общество, но понякога и пред стигма и дискриминация от самите ЛГБТИ+ и секс работнически общности. ЛГБТИ+ секс работниците съобщават, че са маргинализирани от по-широката куиър общност, която има негативни възгледи за секс работата. Те също така съобщават, че са маргинализирани и третирани зле от други секс работници.

Необходимо е да се предприемат стъпки за защита на ЛГБТИ+ сексуалните работници – от многократното криминализиране, продължаваща маргинализация, насилие, стигма и дискриминация, както и от пречки пред достъпа им до здравни, правни и други услуги. Законодателните реформи и промените в начина по който обществото гледа на този тип услуги са от решаващо значение за защитата на основните човешки права на ЛГБТИ+ секс работниците.

 

Този материал е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от фондация GLAS и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.

 

www.activecitizensfund.bg