Фондация „Билитис“ представи проекта си “Развитие на мрежа младежки театри срещу омразата”

В сряда Фондация „Билитис“ представи новия си проект “Развитие на мрежа младежки театри срещу омразата”. По време на пресконференцията в общностния ЛГБТИ център Rainbow Hub в София, изпълнителният директор на Билитис Лилия Драгоева и проектният координатор Глория Филипова разказаха за предстоящите дейности и целите на проекта, както и за иновативната методология “младежки театри срещу омразата”. Методологията  цели чрез силата на театралното изкуство да помогне на младежите да мислят извън стереотипите и да се противопоставят на омразата.

Партниращите организации – Сдружение „Дебют“ – Кюстендил; Асоциация за стратегическо управление Делфи, гр. Бургас; Фондация “Ресурсен център Билитис”, гр. София и Народно читалище Христо Смирненски 1949, гр. Габрово, имат за своя мисия да насърчават гражданската инициатива и подпомагат местните и уязвимите общности, да премахват всички форми на дискриминация и постигат пълна равнопоставеност на маргинални групи в България. Затова и съвместния проект е насочен към уязвими групи младежи като роми, ЛГБТИ, мигранти и младежи със зависимости.

 
L’N’Q: House & Disco
 

Чрез изпълнение на неговите основни дейности ще бъдат заснети видео-уроци за прилагане на модела „младежки театър срещу омразата“ с разиграни конкретни казуси, допринасящи за критично преосмисляне на стереотипи за уязвими групи и преодоляване на негативните нагласи към тях и ще бъде разработен Наръчник за обучители въз основа на работата на всеки партньор със целевите групи. Сдружение „Дебют“ ще разиграе театрални етюди по конкретни казуси, свързани с младежи-роми; АСУ Делфи ще използва казуси, свързани с мигранти и бежанци; Фондация Билитис – казуси, свързани с ЛГБТИ и Младежкото театрално студио „Гаргара“ към НЧ „Хр. Смирненски 1949“ – такива, свързани с младежи със зависимости. Този модел ще бъде разпространен за разширяване на мрежата сред по-широк кръг от НПО, които работят с младежи.

Проектът „Развитие на мрежа Младежки театри срещу омразата“ се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство, Програма Фонд Активни граждани България 2014 – 2021 г., Тематичен приоритет № 6: Подобряване на капацитета и устойчивостта на гражданския сектор, в това число на гражданските организации. Срокът му за изпълнение е 30 месеца, от 24 октомври 2019 г. до 23 април 2022 г. Той цели да изгради мрежа от организации, работещи с младежи и да повиши техния капацитет в използването на модел на работа за преодоляване на конфликти и развитие на критично мислене у младежите чрез средствата на театъра. Насочен е към изграждане на капацитета на над 20 граждански организации от 4 региона на страната за прилагане иновативни модели за овластяване на младежи, изграждане на демократични ценности у младежите и преодоляване на омразата към маргинални групи.