Българка съди Столична община заради отказ да регистрира брака й с жена

Адвокат Деница Любенова от Младежка ЛГБТ организация „Действие“ е поела делото на българка, която се бори с българските власти за признаване на брака й, сключен с друга жена във Великобритания.

На 15.11.2016 г. Д.К. сключва граждански брак с Лилия Бабулкова. Няколко месеца по-късно тя подава искане в Столична община, Район „Люлин“, в което иска бракът й да бъде отразен в личния й регистрационен картон и да отразява актуалното й семейно положение, а именно „женен“. Институцията отказва, мотивирайки се с еднаквия пол на Д.К. и съпругата й.

 
L’N’Q: House & Disco
 

Изслушването по делото, заведено от Д.К. срещу Столична община, ще се състои на 7 декември.

В съда адвокат Любенова ще се позове на Кодекса на международното частно право (КМЧП), който урежда брака, сключен между български граждани в чужда държава. Кодексът очертава основанието за международна компетентност на органи на чужда държава. „Ако тези изисквания са налице, такава компетентност се учредява и въпросният брак трябва бъде признат у нас,“ заяви адвокатът.

Според Любенова, непризнаването на брака на двете жени може да доведе до правни абсурди и дори престъпления: многобрачие на едно от лицата, данъчни измами, декларации с невярно съдържание, и т.н.

Друг съществен елемент в жалбата е обвинение в дискриминация по признак сексуална ориентация. Европейският съд по правата на човека (ЕКПЧ) вече е постановявал, че третирането на еднополови двойки по различен начин, поради липсата на правната им невъзможност да сключат брак, изисква обективно и разумно оправдание.

Въпреки, че ЕКПЧ все още не задължава държавите-членки да осигурят равен достъп до граждански брак на еднополовите двойки, то да се ограничават редица права и ползи заради сексуалната им ориентация, представлява „поне непряка дискриминация“, заяви Любенова. „В никакъв случай държавите-членки не могат да ограничават правата на гражданите си, въпреки ограниченията в националното законодателство, свързани с правото на брак на двойки от един и същи пол.“