Стартира проучване на нуждите на ЛГБТИ общностите в София

От началото на месец ноември т.г. до края на месец януари 2020 г., фондациите Билитис и ГЛАС и Младежката ЛГБТ организация „Действие“ провеждат проучване на нуждите на ЛГБТИ общността. Проучването е в рамките на проекта „Рейнбоу Хъб“, който се изпълнява с финансова подкрепа, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната му цел е увеличаване на капацитета и мобилизиране на ЛГБТИ общността за застъпнически действия.

Проучването на нуждите се реализира в рамките на 7 групи за взаимопомощ, които провеждат своите редовни срещи в общностния център Rainbow Hub. Групите са отворени и към тях могат да се присъединяват нови участници по всяко време. След извършване на оценката на нуждите, групите ще идентифицират застъпнически цели, които в хода на своята работа ще разработят и реализират като застъпнически кампании.

 
L’N’Q: House & Disco
 

BraveLab, група за ЛГБТИ младежи

BraveLab е група за взаимопомощ на ЛГБТИ младежи на възраст между 14 и 29 години. Групата предоставя защитено пространство на младите хора, в което да се срещат и обсъждат важни за тях теми, сред които осъзнаване на своята ЛГБТИ идентичност, разкриване, взаимоотношения със семейството, проблеми на учебното и работно място, психично здраве, превенция на ХИВ/СПИН и други СПИ. Целта на BraveLab е да се превърне в инкубатор за изграждането на уверени, можещи и смели млади лидери на ЛГБТИ общността, предоставяйки им пространство да развиват своите умения, да обменят идеи с връстници, и най-важното – да трупат вяра в собствените си сили.

QueerFemme

QueerFemme e група за взаимопомощ на лесбийки, бисексуални и транс жени, както и небинарни хора. Целта ѝ е да предоставя защитено пространство, в което участниците да споделят и получават подкрепа. Групата се среща два пъти месечно като на срещите се обсъждат важни за куиър жените в България теми, свързани с ЛГБТИ и феминистката общност, които биват избирани от участниците.

T.I.A. – Транс, интерсекс и съюзници

T.I.A. е група за взаимопомощ, чиято цел е да предоставя защитено пространство за транс, небинарни и интерсекс хора. Участниците в групата се срещат два пъти месечно, за да споделят и да обсъждат важни за тях теми като разкриване, преход, правно признаване на пола и други, както и да си оказват подкрепа.

Група за взаимопомощ за хора, живеещи с ХИВ

В рамките на всяка среща хората, носители на вируса, могат в защитена среда да споделят своите постижения, трудности и предизвикателства и по този начин получават и предоставят на други хора емоционална и морална подкрепа.

Групата за взаимопомощ обединява хора, които се сблъскват със сходни проблеми, независимо дали това е заболяване, проблеми с взаимоотношенията или големи промени в живота. В такъв формат се споделят общи трудности, свързани с ХИВ, и преживяванията след потвърдената диагноза. От участието в група за взаимопомощ има определени ползи за човека, сред които: намаляването на усещането на самота, преживяването на вина, изолация или осъждане, придобиването на усещането за овластяване и контрол над ситуацията, подобряване на уменията за справяне и усещането за значимост и адаптация към новата ситуация в живота на пациента с ХИВ, развиване на умения за откритост и споделяне, намаляване на стреса, тревожността и умората и др. Срещите се модерират от Александър Миланов, клиничен социален работник, с опит в консултирането на пациенти със социално значими заболявания, деца и младежи в риск, приемни родители и осиновители.

Група за подкрепа на родители, роднини и приятели на ЛГБТИ хора

Груповите срещи са предназначени за семейства с гей, лесбийки, бисексуални или трансджендър деца, както и за такива родители, роднини, близки и приятели, които се съмняват в сексуалната ориентация или полова идентичност на свои близки и искат да преодолеят проблемите в общуването и да изградят пълноценни отношения. По време на срещите участниците имат възможност да разберат повече за това какво е ЛГБТИ, да преборят страховете и предразсъдъците си, за да приемат и обичат безрезервно близките си. Темата за хомосексуалността е съпроводена от много митове, недоверие, срам и обществен натиск. Коректната информация и споделянето на опит в добронамерена среда помагат на участниците да преодолеят сложните чувства и да изградят здрави и щастливи семейства, връзки и отношения.

Work It OUT Club – Група за корпоративно равенство

Срещите целят да събират на едно място в приятелска обстановка професионалисти, специалисти, мениджъри и HR експерти от всички нива, за да обменят опит и идеи, да си оказват професионална подкрепа, както и да обсъждат теми, свързани с предизвикателствата пред превръщането на работната среда у нас в по-разнообразна и отворена към различията.

ЛГБТИ Семейства

ЛГБТИ Семейства е група, насочена към ЛГБТИ партньорите и техните семейства. Целта на групата е да предоставя възможност за споделяне на опит, взаимопомощ и информация.

За повече информация и при интерес да се включите в някоя от групите за взаимопомощ, моля свържете се на посочените контакти:

  • За BraveLab, QueerFemme и T.I.A: bilitis@bilitis.org
  • За групата за хора, живеещи с ХИВ, групата за подкрепа на родители, роднини и приятели на ЛГБТИ и Work It OUT Club: help@glasfoundation.bg
  • За групата на ЛГБТИ Семейства: info@deystvie.org

Тази публикация е създадена с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Ресурсен център Билитис и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България www.activecitizensfund.bg