Подкрепа за хора, жертви на трафик с цел секусална експлоатация

Трафикът на хора с цел сексуална експлоатация остава широко разпространен и дълбоко засягащ проблем, който засяга милиони хора по целия свят. Жертвите на това престъпление често са изправени пред физически, емоционални и психологически травми, както и пред сериозни предизвикателства в опитите си да възстановят живота си.

В тази статия ще разгледаме някои начини, по които можем да допринесем за борбата с трафика на хора с цел сексуална експлоатация и да предоставим значима помощ на тези, които са преживели травмата или я преживяват в момента.

 
Банер Кабинет Дъга – 728×90
 

По данни на Дигнита, фондация, която има за цел превенция на трафик на хора и подкрепа на жертвите, между 2016 и 2018 над 300 човека на година стават жертва на трафик с цел сексуална експлоатация, сред тях има непълнолетни и малолетни лица. Сред най-учзвимите групи са хора от малцинствата и ЛГБТИ+ хора без подкрепа от приятели и в семейната среда.

Какви са правата на хората, жертви на сексуална експлоатация?

  • Жертвите на трафик имат общи права като всички останали, пострадали от престъпления: Право на информация за ролята им в наказателния процес, право на (безплатна) адвокатска помощ, право на безопасност и защита на личния живот, право на обезщетение
  • Жертвите на трафик имат и специални права: Право на настаняване в защитен приют, право на период за размисъл, право да не бъдат разследвани и осъждани за деяния, които са извършили в резултат от трафик

Какъв е пътят към подкрепата на жертви на трафик?

  • При спешни случаи – телефон 112
  • При признаци на трафик– НКБТХ тел. 02 807 80 50
  • Националната линия за борба с трафика на хора. тел: 0800 20 100
  • Фондация „Дигнита“. тел: 0887  081 473

Този материал е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от фондация GLAS и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.

www.activecitizensfund.bg