Как се предоставя убежище на човек от ЛГБТИ+ общността, бягащ от родината си?

ЛБГТИ+ хората могат да се сблъскат с дискриминация, преследване и насилие, понякога ежедневно. В някои държави еднополовите връзки са криминализирани – понякога се наказват със смърт. Много ЛГБТИ+ лица нямат друг избор, освен да търсят убежище другаде. Но дори и в страните на убежище те могат да се сблъскат със заклеймяване и насилие.

През последните десетилетия броят на ЛГБТИ+ бежанците и лицата, търсещи убежище, се е увеличил, като повечето от тях могат да бъдат квалифицирани като „членове на определена социална група“ съгласно Конвенцията за бежанците от 1951 г., в която се определя понятието „бежанец„, очертават се техните права и се определят правните задължения на държавите да ги защитават.

 
Банер Кабинет Дъга – 728×90
 

Върховният комисариат на ООН за бежанците работи в опит да защити всички ЛГБТИ+ лица, търсещи убежище, вътрешно разселени лица и лица без гражданство и работи с партньори за предоставяне на приобщаващи услуги, защита на техните права и определяне на безопасни възможности.

Молби и правила за предоставяне на убежище

За да докажете, че отговаряте на условията за предоставяне на убежище като ЛГБТИ+ човек, трябва да имате основателен страх от преследване в родната си страна поради сексуалната си ориентация или половата си идентичност. Това може да стане чрез предоставяне на подробна декларация за преживяванията ви в родната ви страна, статии от новините, в които се описват истории за преследване на членове на ЛГБТИ+ общността във вашата страна, и заплахи от лица във вашата родна страна.

Не е необходимо да разполагате с очевидец или с лични доказателства от дома си, за да представите доказателства за опасенията от преследване, но ако тази информация е лесно достъпна, тя ще подсили молбата ви за убежище.

Най-популярните страни за търсене на убежище са САЩ и Канада, но държави, които могат да приемат бежанци има в Европа, Северна Америка и Южна Америка.

Този материал е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от фондация GLAS и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.

www.activecitizensfund.bg