Анастас Търпанов

ВКС реши: Транс хората не могат юридически да променят пола си

С 28 гласа против и 21 с „особено мнение“ гражданската колегия на ВКС реши, че юридически полът не може да бъде променян.

Тълкувателното дело, с което е взето решението, е образувано поради противоречива практика в решения на Върховния касационен съд по въпросa, след като миналата година Конституционният съд реши, че „понятието „пол“ според Конституцията следва да се разбира само в неговия биологичен смисъл.“, което решението е прието с 11 гласа.

 
Банер Кабинет Дъга – 728×90
 

Според тълкувателното решение на ВКС българското право не предвижда възможност съдът да допусне промяна на данните относно пола, името и единния граждански номер в актовете за гражданско състояние на молител, който се определя като транс човек. Тълкувателното решение може да бъде преодоляно само с промяна в закона.

Подобна промяна следва да се приеме за допустима само при детайлна законодателна уредба, каквато към момента липсва. Ако съдът допусне подобна промяна без детайлна законодателна уредба, това би поставило в състояние на несигурност правното положение на брачния партньор на молителя и на техните деца„, се споменава в тълкувателното решение.

Това решение поставят въпроса „дали с тълкувателното решение се създава съдебна практика, в противоречие на тази, която съществува от 1992 г., и с която се третират по различен начин транс лицата от интерсекс лица и от другите лица, при които е необходима правна промяна на пола по медицински причини, както и от транс лицата, които по съдебен ред вече са променили пола си през тези тридесет години?“.

Обективното материално право, действащо на територията на Република България, не предвижда възможност съдът да допусне в производството по реда на глава III, раздел VIII от Закона за гражданската регистрация промяна на данните относно пола, името и единния граждански номер в актовете за гражданско състояние на молител, който твърди, че е транссексуален.“ е обещаващото решение на ВКС, а целият текст на тълкувателното решение може да видите тук.