Цветомир Димов

Нараства положителното отношение към ЛГБТИ хората в България

Национално проучване на агенция Алфа Рисърч, проведено през есента на 2023г., по поръчка на фондация GLAS, установява повишена запознатост на българските граждани с ЛГБТИ хората, с техните проблеми, права и мотивация. За периода от 2019 до 2023г. делът на заявяващите целенасочен интерес и респективно, отличаващи се с по-добра информираност, нараства от 24% до 28%. Значителен е и ръстът в дела на мнозинството българи, които не са търсили активно информация, но до тях са достигнали различни медийни публикации: от 48% през 2019г. до 67% четири години по-късно. С най-висока запознатост се открояват жителите на София и големите градове, жените, най-младите (18 – 29г.) и средните поколения (40 – 49г.).

Графика 1

Нагласи към ЛГБТИ хората в България (ноември, 2023)

Резултати от национално представително проучване, реализирано от агенция Алфа Рисърч, по поръчка на фондация GLAS, през ноември 2023г., сред извадка от 1000 пълнолетни жители в цялата страна по метода на пряко стандартизирано интервю с таблети.

Дял на българското общество, което е информирано по въпроси свързани с ЛГБТИ хората в България, техните проблеми, права и мотивация през 2023 спрямо 2019.

2019 - 24%
2023 - 28%
Проучването е направено по поръчка на фондация GLAS и е част от проекта „Гласове на общността“, изпълняван от фондация Глас, в партньорство с фондация Билитис, Асоциация на европейските журналисти-България и Осло Прайд, и с финансова подкрепа, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП.

Проучването е част от проекта „Гласове на общността“, изпълняван от фондация Глас, в партньорство с фондация Билитис, Асоциация на европейските журналисти-България и Осло Прайд, и с финансова подкрепа, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е преодоляване на негативните стереотипи спрямо ЛГБТИ хората чрез кзомуникационна кампания, семинари и тренинги.

 
Банер Кабинет Дъга – 728×90
 

Водещи източници на информация са разговорите с приятели и познати (38%), постове в социални мрежи (33%), информационни предавания в медиите (30%) и информационни/новинарски сайтове (29%). Изключително важно е обаче какво е доверието в информационните източници. При три от водещите източници проучването установява висока степен на доверие: това са разговорите с близки, информационните предавания в медиите, информационните сайтове. Четвъртият активно ползван информационен канал – постовете в социални мрежи – е със значително по-ниска степен на доверие.

Графика 2

Нагласи към ЛГБТИ хората в България (ноември, 2023)

Резултати от национално представително проучване, реализирано от агенция Алфа Рисърч, по поръчка на фондация GLAS, през ноември 2023г., сред извадка от 1000 пълнолетни жители в цялата страна по метода на пряко стандартизирано интервю с таблети.

Откъде се информирате по теми, свързани с половата идентичност и сексуална ориентация?

Разговори с приятели и познати - 38%
Социални мрежи - 33%
Медии и новини - 30%
Проучването е направено по поръчка на фондация GLAS и е част от проекта „Гласове на общността“, изпълняван от фондация Глас, в партньорство с фондация Билитис, Асоциация на европейските журналисти-България и Осло Прайд, и с финансова подкрепа, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП.

Един от факторите, които влияят силно върху отношението към ЛГБТИ хората е личният опит в общуване с тях: 35% заявяват, че познават хора, които се определят като хомосексуални, 25% – бисексуални, 6% познават някой, определящ себе си като ЛГБТИ. 15% заявяват, че лично познават еднополови двойки, други 32% – че знаят историята на такива хора.

Графика 3

Нагласи към ЛГБТИ хората в България (ноември, 2023)

Резултати от национално представително проучване, реализирано от агенция Алфа Рисърч, по поръчка на фондация GLAS, през ноември 2023г., сред извадка от 1000 пълнолетни жители в цялата страна по метода на пряко стандартизирано интервю с таблети.

Какво е Вашето отношение към хората с хомосексуална ориентация, които познавате?

Предимно позитивно - 21%
Неутрално - 34%
Предимно негативно - 16%
Не познавам такива хора - 29%

Какво е Вашето отношение изобщо към хората с хомосексуална ориентация?

Предимно позитивно - 19%
Неутрално - 46%
Предимно негативно - 21%
Не познавам такива хора - 15%

Какво е Вашето отношение към участниците в Прайда?

Предимно позитивно - 15%
Неутрално - 28%
Предимно негативно - 37%
Не познавам такива хора - 21%
Проучването е направено по поръчка на фондация GLAS и е част от проекта „Гласове на общността“, изпълняван от фондация Глас, в партньорство с фондация Билитис, Асоциация на европейските журналисти-България и Осло Прайд, и с финансова подкрепа, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП.

Като цяло, нагласите на българите към ЛГБТИ хората са преобладаващо неутрални. Настоящото изследване потвърждава установената и в предишни проучвания тенденция, че с разширяването на личните контакти с ЛГБТИ, нараства и положителното отношение към представителите на общността. Най-голяма част (46%) смятат, че човек, определящ се като ЛГБТИ, е като всеки един от нас, а сред водещите характеристики, с които ги свързват намират място също „смели, отстояват идентичността си“ (18%), „образовани“ (16%), „творчески личности“ (15%), „с добри професии“ (12%) и др. Най-често споделяната негативна асоциация е „парадиращи със своята различност“ (24%).

Личното общуване с ЛГБТИ хора и по-добрата запознатост са предпоставка и за повече разбиране към проблемите, с които те се сблъскват. Така например, 68% смятат, че ако в горните класове в училище има ученик с хомосексуална ориентация той ще бъде обект на подигравка срещу 8%, които са на мнение, че би повлиял на другите да изберат такава идентичност. Според значителна част от анкетираните ЛГБТИ хората срещат враждебно отношение в различни житейски ситуации. Според 47% – при открито заявяване на идентичността си, според 46% – когато са на публични места, 36% – при отглеждане на дете, 33% – в училище, 31% – при търсене на работа.

Графика 4

Нагласи към ЛГБТИ хората в България (ноември, 2023)

Резултати от национално представително проучване, реализирано от агенция Алфа Рисърч, по поръчка на фондация GLAS, през ноември 2023г., сред извадка от 1000 пълнолетни жители в цялата страна по метода на пряко стандартизирано интервю с таблети.

Съгласни ли сте с твърдението, че хомосексуалността и трансджендър идентичността са психични разстройства?

Не съм съгласен - 36%
Съгласен съм - 25%

Съгласни ли сте с твърдението, че хомосексуалността и трансджендър идентичността са само „западен феномен“?

Не съм съгласен - 37%
Съгласен съм - 25%

Съгласни ли сте с твърдението, че ЛГБТИ хората са "педофили"?

Не съм съгласен - 39%
Съгласен съм - 15%
Проучването е направено по поръчка на фондация GLAS и е част от проекта „Гласове на общността“, изпълняван от фондация Глас, в партньорство с фондация Билитис, Асоциация на европейските журналисти-България и Осло Прайд, и с финансова подкрепа, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП.

Същевременно се очертава тенденция към отслабване влиянието на крайно враждебни и откровено манипулативни тези, чието разпространение също служеше за стигматизиране на ЛГБТИ хората. 36% не са съгласни, че хомосексуалността и трансджендър идентичността са психични разстройства, срещу 25% съгласни; 37% не са съгласни, че тази идентичност е само „западен феномен“, срещу 25% съгласни; 39% отхвърлят тезата, че ЛГБТИ хората са „педофили“, срещу едва 16%, които все още са склонни да я приемат и пр.

Регистрираните положителни тенденции, макар и все още плахо, показват променящите се обществени нагласи към ЛГБТИ хората. Подкрепата за важни за общността политики и по-конкретно, уреждане на статута на еднополовите двойки обаче продължава да е ограничена (34% одобрение срещу 27% неодобрение и 39%, които не заемат конкретна позиция). По-висока подкрепа идва от жителите на София и големите градове, високо образованите, жените, средните поколения (40 – 49г.).

Графика 5

Нагласи към ЛГБТИ хората в България (ноември, 2023)

Резултати от национално представително проучване, реализирано от агенция Алфа Рисърч, по поръчка на фондация GLAS, през ноември 2023г., сред извадка от 1000 пълнолетни жители в цялата страна по метода на пряко стандартизирано интервю с таблети.

Одобрявате ли провеждането на важни за общността политики и по-конкретно, уреждане на статута на еднополовите двойки в България?

Одобрявам - 34%
Не одобрявам - 27%
Нямам мнение - 39%
Проучването е направено по поръчка на фондация GLAS и е част от проекта „Гласове на общността“, изпълняван от фондация Глас, в партньорство с фондация Билитис, Асоциация на европейските журналисти-България и Осло Прайд, и с финансова подкрепа, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП.

Данните са от представително за пълнолетното население на страната проучване, проведено от агенция Алфа Рисърч през ноември 2023г. сред извадка от 1000 души по метода на пряко стандартизирано интервю с таблети.