Европейската комисия предлага нови правила за признаването на произхода между държавите членки

В сряда, 7-ми декември, Европейската комисия прие предложение за регламент, чиято цел е да се хармонизират на равнището на ЕС правилата на международното частно право, свързани с произхода. Предложението е съсредоточено върху висшите интереси и правата на детето. С него ще се осигури правна яснота за всички видове семейства, които се намират в трансгранична ситуация в рамките на ЕС, било защото се преместват от една държава членка в друга с цел пътуване или пребиваване, или защото имат членове на семейството или имущество в друга държава членка. Един от ключовите аспекти на предложението е, че произходът, установен в една държава — членка на ЕС, следва да бъде признат във всички останали държави членки, без да се налага специална процедура.

В правото на Съюза и съгласно неговото тълкуване от страна на Съда на Европейския съюз, по-специално по отношение на свободното движение, вече се предвижда, че произходът, установен в една държава членка, следва да се признава във всички други държави членки за някои цели, а именно достъп до територията, право на пребиваване, недискриминация на гражданите. Това обаче не важи за правата, произтичащи от националното право.

 
L’N’Q: House & Disco
 

С днешното предложение на децата, намиращи се в трансгранична ситуация, се дава възможност да се възползват от правата, произтичащи от произхода съгласно националното право, по въпроси като наследяване, издръжка, попечителство или правото на родителите да действат като законни представители на детето (по въпроси, свързани с образованието или здравето).

Закрила на правата на децата

Понастоящем държавите членки имат различни национални закони относно компетентността, приложимото право и признаването в областта на произхода, което може да доведе до правни пречки за семействата, които се намират в трансгранична ситуация. Понякога на семействата се налага да започнат административни или дори съдебни производства за признаване на произхода, но те са скъпи, отнемат време и резултатите от тях не са сигурни. Ето защо с предложението се цели да се защитят основните права на децата, да се осигури правна сигурност за семействата и да се намалят правните разходи и тежест за семействата и административните и съдебните системи на държавите членки.

Основните елементи на предложението включват:

  • Определяне на компетентността: в предложението се определят съдилищата на държавите членки, които са компетентни по въпросите, свързани с произхода, като се гарантира висшият интерес на детето;
  • Определяне на приложимото право: по правило приложимото законодателство за установяването на произхода следва да бъде законодателството на държавата на обичайното местопребиваване на лицето, родило детето. Когато това правило води до установяването на произхода по отношение само на единия родител, с алтернативни възможности се гарантира, че този произход може да се установи по отношение и на двамата родители;
  • Правила за признаване на произхода: предложението предвижда признаването на съдебни решения и автентични актове, установяващи или предоставящи доказателства за установяването на произхода. По правило произходът, установен в една държава членка, следва да бъде признат във всички останали държави членки, без да се налага специална процедура;
  • Създаване на европейско удостоверение за произход: децата (или техните законни представители) могат да поискат такова удостоверение от държавата членка, която е установила произхода, и да решат да го използват, за да докажат своя произход във всички останали държави членки. Комисията предлага хармонизиран образец, общ за целия ЕС. Използването на удостоверението ще има незадължителен характер за семействата, но те ще имат право да поискат да им бъде издадено и да бъде приемано такова удостоверение навсякъде в ЕС.

Предложението ще допълни други правила на ЕС в областта на международното частно право по въпроси като наследяването. С него не се хармонизира материалното семейно право, което остава от компетентността на държавите членки.

Повече информация ще откриете на сайта на Европейската комисия.