Заедно срещу дискриминацията – проект на ЛГБТ организация „Действие“ за активиране на гражданското общество в България

Младежка ЛГБТ организация Действие изпълнява проект „Разработване на инструментариум за гражданско участие във формулирането, изпълнението и мониторинга на анти-дискриминационни политики в България“. Проектът с номер №BG05SFOP001-2.009-0072 е финансиран по процедура №BG05SFOP001-2.009 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез подбор „Повишаване на гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и законодателство“ по Оперативна програма „Добро управление“.

В рамките на проекта се изготви методика за оценка на анти-дискриминационни политики. Методиката ще даде възможност да бъдат оценявани политиките, които се предприемат за установяване и преодоляване на случаите на дискриминация, както в актовете и практиката на държавните органи, така и в масовите практики. Методиката дава необходимия инструментариум да се оцени дали в определени сфери държавата е предприела някакви мерки за идентифициране и намаляване на дискриминационни практики и дали тези мерки са довели до съответните резултати, както и какво е качеството на резултатите. Използването на методиката, която е създадена в резултат на изпълнението на проекта, ще позволи да се засили гражданското участие в мониторинга на политиките. Практиката показва, че за редица социални групи има цялостно усещане за неравноправно третиране, но много често е трудно без предварително достъпен инструментариум да се дефинира в какво се изразява реално това неравноправно третиране, както и да се проучи какво правят властите за неговото преодоляване и за минимизирането на последиците. Именно след като се направи оценка дали държавата води активна и адекватна антидискриминационна политика в дадена сфера, могат да се набележат конкретни мерки за подобряването на политиката за противодействие на дискриминацията. Методиката се изготвя от Адвокатско дружество „Попов, Арнаудов и партньори“.

 
L’N’Q: House & Disco
 

По проектът е изготвен и правен анализ в четири направления, общото между които е, че обединяват наказателно-правната политика на държавата. Целта е задълбочено проучване по отношение на това  какво е значението на сексуалната ориентация и половата идентичност на извършителя или жертвата при определянето на наказателната отговорност за извършени престъпления и дали държавата се отнася недискриминационно към всички свои граждани в тази връзка. Анализирана е и политиката по отношение на изтърпяването на наказанията и превенцията срещу престъпността. В резултат на извършения анализ ще можем конкретно да отговорим дали и доколко има дискриминация в наказателната политика на държавата между групите с различна сексуална ориентация или полова идентичност. Това ще даде възможност в следващия етап от проекта да се предложат и конкретни мерки за преодоляване на откритите проблеми чрез изготвяне на стратегия с конкретни мерки.

Стратегията следва да внедри вече дефинирани предложения за нормативни промени, чрез които да се оптимизира законодателството в България. Чрез анализи на  международната, макро и микро среди, SWOT анализ и конкретни действия, чрез които да се спечелят съмишленици, стратегията ще предложи именно стъпките пред внедряването на желаните промени, препоръки за подобряване на процесите по предоставяне на услуги и спазване на етичните норми от държавни служители като по този начин ще се създат и предпоставки за диалог между гражданите и администрацията, в рамките на който да се постигне открито и отговорно управление. Стратегията и изготвянето й са възложени на Сдружение „Про европейска мрежа“.