Madonna (2015) Publicity

Честит рожден ден, Мадона

Повече от певица, повече от танцьорка, повече от шоумен, повече от актриса. Тя е всичко това и много повече. Тя е културна икона, върховен разбивач на социални стереотипи, разрушител на правила, трендсетър, провокатор.

Мадона господства повече от 30 години със своята музика, превъплъщения, прегрешения, със своята необятна амбиция. За това време тя е била мразена, осмивана, клеветена, отхвърляна, подигравана, унижавана. Тя също е била обичана безмерно, почитана като божество, обожавана като никой друг преди и след нея, обявявана за легенда. Тя съумява да използва всичко това и да го вплете в личността, която я прави знаменитост. Тя експлоатира, манипулира умело и дефинира за десетилетия напред своето най-значимо изобретение – световната слава. Насред пороя от мъртви и умиращи звезди тя е една от малкото, която все още удържа фронта, преосмисля и претворява непрекъснато своя образ, раздава себе си на един свят, който продължава да не е съвсем сигурен как да я (въз)приеме, какво да прави с нея. Единствена по рода си, тя е бунтовник, дива, чудовище, странник.

 
L’N’Q: House & Disco
 

Никому неизвестна в началото, тя прави парчето Everybody и оттогава щастливата й звезда заблестява с ослепителна сила. Тя налага на света своята персонална визия и променя завинаги начина, по който гледаме на жената, славата, секса и религията. Тя е ходещо произведение на изкуството, поглъща културата като подивяло всеядно извънземно. В една от първите си телевизионни появи през 1984 г. интервюиращият я пита: “За какво мечтаете?, на което тя безкомпромисно отговаря: “Да владея света”. И го постига.

Мадона ми помогна през някои от най-тъмните моменти в живота ми. Открих музиката й горе-долу по същото време, когато баща ми почина през 1996 г. Първият ми сблъсък с нея беше откровение, мигновено влюбване. Тя ми пя да не се поддавам на тъгата и самотата, да празнувам живота, подтикна ме да бъда смел, научи ме да се харесвам и да не се срамувам от себе си, отвори сърцето и очите ми към различните видове кожа и култури, разби на парчета всички дребнобуржоазни уроци, които бях попил от социалната си среда – че сексът, голотата и себеизразяването са лошо нещо и трябва да ги избягвам. Показа ми, че най-голямото постижение в живота е да бъдеш и да изразяваш себе си, защото чисто и просто това е човешка природа. Тя ме стопли през студените нощи, размрази сърцето ми много, много пъти, убеди ме, че в способността да казваш довиждане се крие огромна сила. Тя е най-готиният човек на земята. Тя е лъч светлина. Bitch, she is Madonna.

Честит рожден ден, Your Madgesty!

Димитър Пижев

– original text below

More than a singer, more than a dancer, more than an entertainer, more than an actress. She is all of the above and so much more. She is a cultural icon, a supreme gender-bender, rule-breaker, trendsetter, provocateur.

Madonna has been around for more than 30 years with her music, her transformations, her transgressions, her ambition. She has been hated, ridiculed, vilified, rejected, snubbed, put down. She has also been loved immensely, adored like a divinity, worshipped like no other before or after, proclaimed a legend. She has taken it all and churned it into her larger-than-life persona. She has ridden and manipulated and defined for ages ahead that most important invention of hers – global fame. Amidst a flurry of dead and dying stars she is one of the few still holding up, putting herself out there, bare ass and all, giving herself to a world, which is still unsure sometimes how to take her, what to make of her. She is one of a kind, a trooper, a madwoman, a freak.

A nobody in the beginning, she did ‘Everybody’ and her lucky star has shone bright ever since. She has fearlessly and unapologetically turned herself into her own work of art. She has forced her vision upon us, and changed forever the way we saw women, fame, sex and religion. She is a walking performance art piece, she devours culture like a crazy omnivorous alien. In one of her first TV appearances in 1982 she was asked by an interviewer: ‘What are your dreams?’, to which she replied earnestly: ‘To rule the world’. And boy, hasn’t she!

Madonna has helped me through some of the darkest moments in my life. I discovered her music around the time my father passed away in 1996 and it was a revelation, or rather love profusion. She told me not to be give in to the sadness and the loneliness, to celebrate life, she urged me to be brave, she taught me to like myself and not be ashamed of who I was, she opened my heart and eyes to different skins and cultures, she disrupted all the petty notions I had received from my social environment that sex and nudity and self-expression were bad and I should avoid them. She showed me that the greatest achievement in life is to be yourself and express it, because it is simply human nature. She kept me warm during the coldest nights, she unfroze my heart many many times, she convinced me that there was so much power in saying goodbye. She is the coolest person on Earth. She is a ray of light. Bitch, she is Madonna.

Happy birthday, Your Madgesty!

Dimitar Pizhev