НПО-та обсъдиха с Йорданка Фандъкова общи действия за борба с ХИВ в София

По повод Световния ден за борба със СПИН – 1 декември –представители на неправителствени организации, активно ангажирани с проблема ХИВ/СПИН, бяха приети от кмета на Столична община, г-жа Йорданка Фандъкова, която подкрепи серия от съвместни действия.

Представителите на неправителствените организации фондация „Инициатива за здраве“, фондация „Здраве и социално развитие“, фондация „Център за хуманни политики“, Младежка ЛГБТ организация „Действие“ и фондация „ГЛАС“ и Петър Цинцарски, експерт в сферата на ХИВ/СПИН, изразиха становище, че съвместните усилия на общинската власт и гражданското общество са ключът към една по-здрава София. Според тях политическото лидерство е ключово за справяне с епидемията от ХИВ/СПИН и за формирането на адекватни обществени нагласи към проблема.

 
L’N’Q: House & Disco
 

Изразявайки благодарност за подкрепата на съвместното отбелязване на Световния ден за борба срещу СПИН, представителите на НПО сектора отбелязаха, че отчитат предизвикателния момент след оттеглянето на Глобалния фонд, който традиционно осигуряваше финансиране за дейности, свързани с намаляване разпространението на СПИН, информиране и подкрепа на уязвими общности.  Организациите, участващи в срещата, изразиха готовност да работят съвместно с общината за изработване на общинска стратегия по ХИВ, изпълнявайки националната.

Сред направените предложения бе София да се присъедини към международната инициатива на Парижката декларация, която бе връчена от организациите на столичния кмет. В декларацията, подписана от кметове на градове в Европа, Америка, Африка и Азия се посочва, че: „Благодарение на важните научни открития, активизма на различни общности и ангажимента на политиците за постигането на общи цели вече имаме реалната възможност да премахнем епидемията от СПИН в световен мащаб до 2030 година. В настоящия момент те имат уникалния шанс да застанат начело на ускорените действия, с чиято помощ да бъдат постигнати до 2020 година целите на ООН по формулата „90-90-90“, а именно: 90% от живеещите с ХИВ да бъдат наясно със своя ХИВ статус, 90% от запознатите със своя ХИВ-позитивен статус да приемат лечение и 90% от приемащите лечение да бъдат с неоткриваем вирусен товар… Всеки, който живее в нашите градове, трябва да има достъп до животоспасяваща превенция и лечение на ХИВ и туберкулоза, здравни и социални грижи и други подкрепящи дейности.“