ВКС: ОПЕРАЦИЯ НЕ МОЖЕ ДА БЪДЕ УСЛОВИЕ ЗА ПРАВНА ПРОМЯНА НА ПОЛА

От транссексуалните не може да се изисква да претърпят операция за смяна на пола, за да им бъде призната такава юридически. Това постанови Върховният касационен съд (ВКС), цитиран от Правен свят. Съдът обаче, подчертава, че трябва да е налице сериозно и осъзнато намерение за биологично потвърждаване на психичния пол, което се доказва със започнала хормонална терапия.

Транс активистът Пол Найденов коментира решението така: „Привидно позитивното решение на ВКС създава прецедент за беззаконност и вкарва транс хората в институционална клопка. От гледна точка на медицинската етика (становище на специалисти от Катедра Ендокринология на Александровска болнца), не може да се предписва и провежда хормонална терапия на човек, без сменени документи за самоличност. Така погледнато, единственият избор остава самолечението, което от своя страна, може да доведе до редица усложнения. От друга страна, липсват критерии за преценка, споменава се „необратимост“, което е субективно, както и се допуска съдът да не признае представените експертизи и доказателства.“

 
L’N’Q: House & Disco
 

„ВКС си ‘измива ръцете’ и оставя транс и интерсекс хората в същата неопределеност,“ добави Найденов.

Делото стига до ВКС по жалба на Т. Б.*, който обжалва решение на Софийския градски съд, с което е отхвърлена молбата му за промяна на пола от женски в мъжки. Градският съд заявява, че Т. Б. не може да бъде задължен да се подложи на операция за смяна на пола, но следва да докаже, че провежда психо-терапевтично и хормонално лечение, които са сигурен показател за сериозността на желанието му да осъществи исканата промяна и за степента на осъзнатост на намерението му да се реализира като човек от женски пол. Той обявява молбата за смяна на пола за преждевременно заведена и посочва, че няма пречка при последващо успешно провеждане на хормонална терапия и установени предпоставки за извършване на операция за смяна на пола, тя да бъде подадена отново и уважена.

Върховните съдии допуснаха делото до разглеждане, за да отговорят на три въпроса, по които досега не са се произнасяли. Най-същественият от тях е дали медицинските мерки, като хормонална терапия и хирургическа интервенция, са условие за промяна на пола, включват ли се в предмета на делото и обуславят ли изхода му.

В решението се посочва, че смяната на гражданския пол следва да е достатъчно личностно обоснована и сериозно предприета, за да доведе до облекчаващо за транссексуалния и стабилно за обществото състояние. „В противен случай, както се сочи и в правната теория, има опасност тя да предизвика своеобразна полова динамичност на обществените отношения (особено тези, свързани с същността на семейството), водеща до социално объркване и до многократно усложняване на правната регулация“, заявява ВКС.

„Освен утвърдения медицински критерий, който се установява с помощта на комплексната медицинска експертиза, трябва да се изведе и юридически критерий за уважаване на молбата“, пише в решението. И ВКС заявява: „Без да се отрича установеното явно и трайно определяне на молителката като лице от другия пол, медицински установената транссексуалност и препоръчителната за психичното ѝ състояние и за социалната ѝ адаптация промяна на гражданския пол, следва да се отдаде значение и на съзнателно търсените телесни изменения – в молбата се сочи и експертизата потвърждава, че визуално соматичният пол на молителката е значително променен в мъжки тип“.

Върховните съдии правят изрично разграничение между „трансексуалност“ и „трансджендаризъм“. „Ако трансдежендаризмът акцентира върху т. нар. психологически пол и правото на всеки човек да „преминава“ от един към друг пол, т. е. да има поведението и да получава отношението, което отговаря на неговата индивидуална полова идентичност, то трансексуалността е свързана с извършването на телесна модификация, която да съобрази биологичната външност на лицето с неговата полова идентичност“, цитира отново в решението си д-р Ставру ВКС.

И така стига до извода, че на транссексуалните не може да се вмени в задължение хирургическа операция за модификация на тялото им против тяхната воля, като предпоставка за промяна на пола. Нещо повече, заявява ВКС, допустимостта на такава интервенция, без съдебно решение за промяна на пола, е спорна и с оглед на чл.128 от Наказателния кодек (наказателната отговорност за умишлено причиняване на тежка телесна повреда).

В решението обаче ВКС не стига до там, че да даде пълен превес на психичния пол и на правото на самоопределение и поставя следното изискване към желаещите да променят гражданския си пол: „При твърдяна транссексуалност, молителите следва да установят пред съда сериозното си и непоколебимо решение за биологично потвърждение на изпълняваната от тях психична и социална полова роля. Затова е необходимо поне да е започнало провеждането на хормонална терапия за промяна на пола“.

* Статията в Правен свят говори за ищеца в женски пол. Ние обаче, се съобразихме се с неговата изрично заявена полова идентичност.